O nás

 

ZVEDAVOSŤ  je predpokladom učenia. Ak potlačíš do úzadia zvedavosť dieťaťa, zničíš jeho budúcnosť.

Rober T. Kiyosaki                      

 

A práve zvedavosť detí nám pomáha vybudovať skvele fungujúce, zábavné a podnetné prostredie, v ktorom sa každé dieťa, už po krátkej chvíli, cíti skvele a uvoľnene. Každý deň sa odohráva podľa rovnakého harmonogramu. Napriek tomu každá chvíľa strávená v našej materskej škole bude je pre deti jedinečná. Aktívny pohyb, odpočinok, učenie aj hranie. To všetko stále dookola a predsa zakaždým inak.

 

Materská škola Čab sa nachádza v obci Čab, jej zriaďovateľom je Obec Čab.

Materská škola je dvojtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov veku v poldennej a celodennej forme výchovy a vzdelávania. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovo-vzdelávaciu činnosť zameriava na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti detí a utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Súčasťou predprimárnej edukácie je príprava detí na povinnú školskú dochádzku.

 

Jednopodlažná budova je postavená na rozsiahlom pozemku. Prízemie budovy tvorí vstupná chodba, ktorá je zároveň aj šatňou detí, dve triedy, spálňa, riaditeľňa, kuchyňa, jedáleň a sociálne zariadenie.
Školský dvor je oplotený a má oddychovú, relaxačnú a športovú časť.

 

Zameranie materskej školy

Predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole je cestou za poznaním sveta okolo nás. Svet spoznávame prostredníctvom kníh, encyklopédií, básní, piesní, ale aj pohybom, vychádzkami, exkurziami a bádaním. 

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu CESTA ZA POZNANÍM. Prostredníctvom neho a vlastných cieľov našej materskej školy sa deti učia: 

- mať rád knihu, písmo a všetky jeho podoby,

- byť zdravý a zdravo žiť, 

- mať rád šport a športové aktivity, 

- byť tolerantný k ľuďom, ktorí sú iní ako my, 

- byť empatický a vedieť pomáhať kamarátom, starším a chorým, 

- byť tvorivý a nápaditý, 

- byť sám sebou, ale rešpektovať aj iných,

- mať základy anglického jazyka.

 

Ak chcete mať istotu, že Vaše dieťa vykročí do veľkého sveta ozajstného života dobre pripravené a so správnymi návykmi, neváhajte ho zveriť do našej starostlivosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.