Pre rodičov

 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním, príspevok na stravovanie dieťaťa
Zákonný zástupca prispieva  za pobyt dieťaťa v MŠ v súlade s VZN Obce Čab č.1/2018 s účinnosťou od 01.09.2018,  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním mesačne na jedno dieťa sumou 8,-€ . Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho roka na účet obce SK44 5600 0000 0008 2287 6001. Do správy pre prijímateľa je potrebné zadať meno dieťaťa.
 

Zákonný zástupca dieťaťa tiež uhrádza príspevok na stravovanie dieťaťa mesiac vopred vždy do 15. dňa v príslušnom mesiaci.

Stravná jednotka predstavuje sumu 1,19€ , 

pozostáva z desiaty – 0,28€, obeda -0,68€, olovrantu -  0,23€.

 

 

Rady rodičom, aby sa dieťa dobre a rýchlo adaptovalo:

- vrúcne a predovšetkým čo najkratšie lúčenie. Dlhé lúčenie, vysvetľovanie a zdôvodňovanie deťom neuľaučuje situáciu, práve naopak. 

- neukážte svoju úzkosť a už vôbec nie slzy pred dieťaťom.

- neklamte dieťaťu (prídem o chvíľu, nemusíš odpočívať, prídem po teba na obed a pod. keď viete, že to nemôžete splniť)

- postupne  predlžujte pobyt dieťaťa v Mš, nenechajte dieťa v prvé dni v materskej škole do konca prevádzky, ale prídťe poň čo najskôr ako sa vyspí.

- akékoľvek otázky a pochybnosti riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami.

- tieto rozhovory s učiteľkou najmä v období adaptácie veďte v popoludňajších hodinách.

1) Za pobyt dieťaťa v MŠ v súlade s VZN Obce Čab č.2/2015 s účinnosťou od 1.10.2015, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním mesačne na jedno dieťa sumou 7,-€ . Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho roka na účet obce SK44 5600 0000 0008 2287 6001. Do správy pre prijímateľa je potrebné zadať meno dieťaťa.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zmysle § 28 ods.7 až 8 školského zákona sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
2) Zákonný zástupca dieťaťa tiež povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa. Strava sa uhrádza mesiac vopred vždy do 15 dňa v príslušnom mesiaci.
3) Stravná jednotka predstavuje sumu 1,12€ , pozostáva z desiaty – 0,26€, obeda-0,64€, olovrantu 0,22€.
4) V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí uvedené

 

Čo deti potrebujú

Dieťa do materskej školy potrebuje najmä kvalitné a pevné papuče, ktoré sa nešmýkajú, nevyzúvajú a dieťa si ich ľahko obúva a vyzúva. V žiadnom prípade by to nemali byť kroksy ani šľapky. Papuče je potrebné podpísať. 

Každé dieťa potrebuje aj náhradné oblečenie, aj keď je už veľké, lebo sa môže obliať, spotiť a pod. 

Ďalej deti potrebujú zubnú kefku, pohárik a pastu.

6 ks toaletného papiera, 3 balenia hygienických vreckoviek, 1 l tekutého mydla - náhrada, 

Po dohode s rodičmi na RZ je možné za hygienické pomôcky uhradiť 10,- € u triednej učiteľky, ktorá pomôcky zakúpi podľa potreby.


Deti z včielkovej triedy potrebujú úbor na cvičenie: krátke nohavice, tričko a ponožky. Všetko zabaliť do plateného vrecka a podpísať.