Organizácia dňa


DENNÝ  PORIADOK

ČASČINNOSTI
 

 6,30  -   7,30

 Od 7,30 

 

 

 

 

  8,30  -   9,30

  Od 9,00

 

 

 

  Od 12,15

 

 

 

  14,30 - 15,20  

  Od 15,20

 

 

 15,30

 16,30

 16,35

Otvorenie materskej školy

Schádzanie detí v zbernej triede (mravčeková tr.)

Schádzanie detí vo svojej triede

Hry a činnosti podľa voľby detí

Ranný filter a ranný kruh

Zdravotné cvičenie

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Desiata

Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Obed

Odpočinok

Telovýchovná chvíľka

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Úprava zovňajšku

Olovrant

Odpoludňajšie vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Preberanie detí rodičmi

Schádzanie v zbernej triede (včielková tr.)

Koniec prevádzky

Uzamknutie budovy materskej školy


Krúžková činnosť:

15,20 - 16,00    trieda včielok   / Anglický jazyk- pondelok, utorok

13,30 - 14,15    trieda včielok - prihlásené deti / Výtvarná výchova - štvrtok

15,15 - 16,00    prihlásené deti / Tanečná príprava - streda

15,30 - 16,00    prihlásené deti / Nábožentvo - štvrtok


Prevádzka v materskej škole je od  6,30 hodiny  do  16,30 hodiny.

Poldenný pobyt  do  12,30 hodiny.

Celodenný pobyt do 16,30 hodiny.

Preberanie detí  rodičmi najskôr od 15,00 hodiny.

Denný poriadok je pružný, umožňujúci reagovať na potreby a záujmy detí.


VÝDAJ STRAVY:        DESIATA                 OBED                  OLOVRANT

      MRAVČEKY               8,30                     11,30                   14,30

      VČIELKY                   9,00                     12,00                   14,50