Rada školy

 
Rada školy je ustanovená podľa § 25 zákona Slovenskej národnej rady č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v jej kompetencii v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní kontrolnú funkciu voči riaditeľovi Materskej školy Čab, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
 
 

Členovia Rady školy pri MŠ Čab vo volebnom období 2017/2022 sú

 

Predseda:        PaedDr. Eva Nováková  - zástupca rodičov

Podpredseda:    Veronika Krajčovičová - zástupca rodičov

                Katarína Sélešová               - zástupca rodičov
                Anna Podhradská               - zástupca zriaďovateľa
                Mgr. Daniela Halvoniková   - zástupca zriaďovateľa
                Bc. Petra Danáčová            - zástupca ped. zamestnancov
                Marta Uhráková                  - zástupca neped. zamestnancov

Štatút rady školy