SRRZ-RZ pri Materskej škole

Na základe spoločnej iniciatívy rodičov a zamestnacov školy sa rodičovské združenie stalo členom Slovenskej rady rodičvských združení.  Rodičovské združenie bolo zaregistrované pod názvom : 

 

SRRZ-RZ pri Materskej škole

 

 

 

Predseda OZ: Lucia Horaničová
Pokladník:   Ivana Čemanová
Členovia: rodičia detí MŠ ČAB

 

Adresa:

Čab 57

951 24 Nové Sady

 

Bankové spojenie:  Prima banka
IBAN:     SK93 5600 0000 0056 8392 4001                                                  
IČO:        173 196 172 836
Registračné číslo:  3267

Deň vzniku príslušnosti RZ k SRRZ : 02. 09. 2017

 

Hlavným cieľom OZ je pomoc a podpora Materskej škole v Čabe v oblasti:

- materiálnej (zabezpečovanie technického vybavenia MŠ, organizácia materiálnej pomoci MŠ),

- finančnej (sponzorstvo) a

- personálnej (pomoc pri výchove detí mimo vyučovania: krúžky, výlety, exkurzie a pod.)

- za účelom rozvoja duševného a fyzického zdravia detí (aktívna podpora uplatňovania nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania).

 

2% dane z príjmu

  
 STANOVY OZ